Начало Кариери Обявяване на конкурс за длъжността Главен експерт "Кадастър и регулация" в отдел "ТСУ, кадастър и регулация" - по служебно правоотношение

Навигация

www.troyan.bg

Обявяване на конкурс за длъжността Главен експерт "Кадастър и регулация" в отдел "ТСУ, кадастър и регулация" - по служебно правоотношение Печат Е-мейл
Сряда, 10 Юли 2019 06:00

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Троян, пл.”Възраждане” № 1

На основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 805 от  03.07.2019 година на Кмета на Община Троян

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

1. За длъжността – Главен експерт „Кадастър и регулация“ в отдел „ТСУ, кадастър и регулация“ - по служебно правоотношение.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

  • степен на образование – висше с образователна квалификационна степен “Бакалавър”;
  • професионален опит – 2 години, съгласно КДА;
  • ранг –  IV-ти младши.

3. Начинът  за провеждане на конкурса  е:

  • решаване на тест и интервю.

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са :

  • Заявление за участие в конкурса;
  • Декларация  по чл.17, ал.2 ,т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
  • Копие от документа за завършено висше техническо образование с придобита минимална квалификационна степен “Бакалавър”, за предпочитане специалност „Геодезия“;
  • Копие от документ за компютърна компетентност WORD и EXCEL;
  • Копие от документ удостоверяващ продължителността на професионалния опит.

5. Кандидатите могат да се запознаят с изискванията и задълженията на длъжността, посочени в длъжностната характеристика в стая № 21 на Общинска администрация-гр.Троян.

6. Документите следва да бъдат представени в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация-гр.Троян  от 10.07.2019 година до 22.07.2019  година.

7. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок от 7 /седем/ дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Троян, както и на електронната й страница.

8. Основната цел на длъжността е административно и техническо обслужване в направление кадастър и регулация на град Троян.

9. Размерът на основната заплата за заемане на длъжността се определя съгласно Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 година.