Начало Обявления Заповед № 806 от 03.07.2019 г. относно ПУП-ПЗ на поземлен имот, находящ се в местност „Широките орници“, гр. Троян

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 806 от 03.07.2019 г. относно ПУП-ПЗ на поземлен имот, находящ се в местност „Широките орници“, гр. Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 04 Юли 2019 15:39

 

ЗАПОВЕД

806 / 03.07.2019 г.

 

На основание  чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), решение № 2 от протокол № 13/19.06.2019 год. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и заявление с вх. № ГА-13-41/16.05.2019 г. от „Сдружение клуб по биатлон и стрелба „АЯКС“ - Троян“

 

ОДОБРЯВАМ:

 

Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.32.148, местност „Широките  орници“ по кадастралната карта на град Троян, с отреждане „За спортен комплекс за стрелба и биатлон“.

Устройствени показатели: Зона – За спорт и атракции; Застрояване – свободно; Плътност = max 80%;  Кинт = max 2,5; Озеленяване = min 20%.

Транспортен достъп до имота се осъществява по съществуващ местен път.

Изграждането на техническата инфраструктура да бъде изцяло за сметка на собственика на имота.

Приложения проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез  кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на община Троян


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (73198-32-148-shema.pdf)ИзтеглиСхема на имот 73198.32.148242 Kb